Продължете към съдържанието

З А П О В Е Д № 1054 / 26.11.2020 година

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка със Заповеди № РД-01-675 и РД-01-677 от 25.11.2020 година на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белене считано от 23.30 часа на 27.11.2020 година до 21.12.2020 година:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия ( в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата СУ“ Д.Дебелянов“, ПГЯЕ „М.С.Кюри“ и ОУ “ В.Левски“ и Център за подкрепа за личностно развитие ( ЦПЛР- ОДК Белене). Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105, ал.6 и 115а, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и училищно образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езиковите центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

4. Преустановяват се посещенията в ДГ „Мечта“ и ДГ „Знаме на мира“, както и центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. ЦОП и ЦСРИ преминават в дистанционна форма на работа с деца.

5. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 5 м. и задължително поставяне на защитна малка за лице.

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

8. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса.

9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18-годишна възраст. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18-годишна възраст се провеждат без публика.

10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

11. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

12. Преустановяват се посещенията на търговските центрове ( представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания ( екскурзии) с организиран транспорт в страната и чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

14. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на з кв.м. и спазват всички противоепидемични мерки въведени със Заповед № РД-01-675 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

15. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.

16. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65 годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

17. Преустановява се провеждането на планов прием в лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

18. Забраняват се посещения на външни лица / свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

19. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.

20. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

21. Заповедта влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020 г.

Засилен контрол за изпълнението на противоепидемичните мерки на настоящата заповед ще се осъществява от служителите на Районно управление-Белене към ОД на МВР-Плевен.
Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Белене.

Милен Дулев,
Кмет на Община Белене

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *